BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Drupal iCal API//EN X-WR-CALNAME:infoclio.ch - The Swiss portal for the historical sciences: Ca lendar BEGIN:VEVENT UID:425d1247-3a3b-4fe0-9df0-ed6109948bbd DTSTART;TZID=Europe/Zurich:20240517T091500 SEQUENCE:0 TRANSP:TRANSPARENT DTEND;TZID=Europe/Zurich:20240517T170000 URL:https://www.infoclio.ch/de/neue-forschungen-zur-%C3%A4lteren-schweizer- geschichte-und-geschichte-der-fru%CC%88hen-neuzeit LOCATION:Universität Bern\, Unitobler\,Bern SUMMARY:Neue Forschungen zur Älteren Schweizer Geschichte und Geschichte d er\nFrühen Neuzeit CLASS:PUBLIC DTSTAMP:20240617T225608Z END:VEVENT END:VCALENDAR